صفحه اصلی > ارتباط با ما 

آقاي رضا رحمتي  سرپرست مديريت اداري، مالي و پشتيباني  تلفن 37187110 - 025

آقاي محسن آزمون مسئول امور اداري تلفن 37187216 - 025

آقاي محمد سحري كارشناس مسئول امور اداري تلفن 37187123 - 025

آقاي محمد رضا بشير كارشناس امور اداري تلفن 37187122 - 025

آقاي محسن عسگري رئيس امور مالي تلفن 37187120 - 025

آقاي محمد حاج حسيني كهكي حسابدار تلفن 37187126 - 025

آقاي سيدغلام قديري امين اموال تلفن 37187125 - 025

آقاي سيدرحيم علوي كارپرداز تلفن 37187124 - 025

آقاي عباس كاوه رئيس گروه فناوري اطلاعات تلفن 37187119 - 025

آقاي حسين آزمون كارشناس فناوري اطلاعات تلفن 37187151 - 025

آقاي سيدشهريار ميبدي مسئول دبيرخانه تلفن 37187206 - 025

آقاي جواد ولي خاني كارشناس دبيرخانه تلفن 37187207 - 025

آقاي محمد علي شاكر مسئول نقليه 37187139 - 025

آقاي حسين رمضاني رئيس خدمات تلفن 37187130 - 025
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم